Pieejamības rīki

Galvenie uzdevumi

Galvenie uzdevumi

2022./ 2023. māc. g. galvenie uzdevumi

abols

Vangažu pirmsskolas izglītības iestāde „Jancis"

2022./2023. m. g.

 

Vīzija: Daudzveidīga, mūsdienu vajadzībām atbilstoša mājīga un inovatīva pirmsskolas izglītības iestāde, kurā augstu vērtēta tiek katra bērna personība.

Mērķis: Zinātkārs, radošs un dzīvespriecīgs bērns, kas dzīvo veselīgi, droši un aktīvi, patstāvīgi darbojas, ieinteresēti un ar prieku mācās, gūstot pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un savstarpējo mijiedarbību tajā.

Gada galvenie uzdevumi:

 

  • Īstenot valodu mācību jomu, kurā izglītojamais praktiskā darbībā integrēti apgūst latviešu valodas prasmes.

 

  • sekmēt latviešu valodas klausīšanās un runāšanas pamatprasmju apguvi, veidojot pozitīvu attieksmi pret latviešu valodu kā valsts valodu;
  • pielietot metožu daudzveidību latviešu valodas apguvē;
  • piedāvāt vecākiem metodiskos materiālus latviešu valodas apguvei mājas apstākļos;
  • Turpināt nodrošināt  iekļaujošo izglītības realizēšanu iestādē.
  • Bērniem pielāgotas vides nodrošināšana
  • Sadarbība ar atbalsta personālu un vecākiem

Ēdienkarte

1672 food for kids large

Piens un augļi

unnamed

Kalendārs

pasakumukalendars

Vecākiem

vecakiem

Jancis sam1

PII "Jancis" adrese:
Smilšu iela 2, Vangaži, Ropažu novads, LV-2136
Iestādes e-pasts: pii.jancis@ropazi.lv